Captain Otto of the Charlotte (8 Apr 1907)

Captain Otto of the Charlotte Caase tells of the tragedy. (8 Apr 1907)

Newspapers: Daily Miami Metropolis, The Miami Metropolis (daily), The Daily Metropolis or Miami Daily Metropolis

Page: 1, Section: N/A